Skip to main content

Regulamin Programu Poleceń Pracowniczych w spółkach w Rekeep Polska.

 

1. Uczestnikami Programu Poleceń Pracowniczych, zwanym dalej Programem mogą być wyłącznie pracownicy jednej ze spółek wchodzących w skład Rekeep Polska świadczący aktualnie pracę na rzecz wyżej wymienionych firm.
2. Uczestnik Programu może polecać osoby do spółek zajmujących się usługą prac porządkowych, cateringiem oraz transportem medycznym.
3. Programem są objęte wszystkie rekrutacje, które są prowadzane do pracy w ramach kontraktów zawartych z klientami.
4. Z programu wyłączeni są pracownicy administracji, kierownicy obiektów, kierownicy regionalni oraz zastępcy dyrektorów i dyrektorzy. Osoby te mogą polecać pracowników, jednak nie otrzymają z tego tytułu nagrody.
5. Warunkiem przystąpienia do programu jest przyniesienie przez Uczestnika CV polecanej osoby do kierownika obiektu.
6. CV polecanej przez Uczestnika osoby musi zawierać klauzulę: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Rekeep Polska moich dobrowolnie podanych danych osobowych w celach rekrutacyjnych teraz i w przyszłości. Wiem, iż przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.”
7. Zgłoś do działu HR, że kandydat jest od Ciebie i podpisz regulamin poleceń pracowniczych (adres mailowy ppp@rekeep.pl)
8. Każdy Uczestnik Programu może dostarczyć dowolną liczbę CV osób polecanych.
9. Uczestnik przynosząc CV polecanej osoby, zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego i/lub adresu e-mail.
10. Warunki otrzymania nagród przez Uczestnika Programu:

a) 200 zł brutto – zatrudnienie poleconej osoby w jednej ze spółek Rekeep Polska, podjęcie przez nią pracy i przepracowanie jednego miesiąca.
b) 300 zł brutto – zatrudnienie poleconej osoby w jednej ze spółek Rekeep Polska, podjęcie przez nią pracy i przepracowanie kolejnych dwóch miesięcy.
c) 200 zł brutto – zatrudnienie poleconej osoby w jednej ze spółek Rekeep Polska, która posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności, podjęcie przez nią pracy i przepracowanie jednego miesiąca.
d) 400 zł brutto – zatrudnienie poleconej osoby w jednej ze spółek Rekeep Polska, która posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności, podjęcie przez nią pracy i przepracowanie kolejnych dwóch miesięcy.
e) CV poleconej osoby nie było już wcześniej w bazie kandydatów, osoba nie została polecona wcześniej przez innego pracownika.

11. Nagroda wypłacona będzie Uczestnikowi Programu jednorazowo za każdą poleconą osobę, przy spełnieniu warunków z punktu 9. Informacja o przyznaniu nagrody zostanie przekazana Uczestnikowi Programu przez kierownika obiektu telefonicznie lub mailowo.
12. Od kwoty nagrody będą odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne oraz podatek dochodowy.

 

Masz pytania związane z Programem? Skontaktuj się z nami pisząc maila na adres ppp@rekeep.pl